Podmínky užívání

Tyto všeobecné podmínky užívání portálu cz.green-vouchers.com (dále jen „VOP“) upravují podmínky využití slevových kupónů, které jsou zveřejňovány prostřednictvím internetového portálu svetslev.eu, provozovaného společností Bringo group s.r.o, Jaurisova 515/4, Praha 4 (dále jen „Provozovatel“).

I. Definice pojmů, základní zásady

1. Inzerenti jsou internetové nebo zásilkové obchody, případně jiné subjekty, které prostřednictvím Portálu inzerují své služby / zboží a zveřejňují na něm Kupóny s výhodami pro Uživatele.

2. Uživatel je jakýkoliv návštěvník Portálu, který využije Kupóny.

3. Portál je webová stránka s webovým sídlem URL: svetslev.eu, jejímž prostřednictvím Inzerenti prostřednictvím Provozovatele zveřejňují své Kupóny.

4. Kupón je kód, sleva nebo jiná výhoda zveřejněná na Portále, který Uživatele opravňuje uplatnit slevu při nákupu v internetovém, zásilkovém nebo kamenném obchodě Inzerenta, a to v souladu s pravidly uvedenými spolu s Kupónem.

5. Uživatel, který využije Kupón na Portálu, vyjadřuje výslovný souhlas s obsahem těchto VOP a s jejich užitím pro smluvní vztah mezi ním a Provozovatelem.

II. Portál svetslevu.eu

1. Na Portálu jsou zveřejňovány aktuální nabídky Inzerentů, na základě kterých může kterýkoli Uživatel využít zveřejněné Kupóny a uplatnit je u Inzerenta.

2. K uplatnění Kupónu dochází buď přesměrováním na webové sídlo nebo portál Inzerenta, vytištěním a uplatněním Kupónu v kamenném obchodě Inzerenta, nebo uplatněním jiné slevy, a to ve smyslu podmínek uvedených na Kupónu.

3. Provozovatel Portálu nevstupuje do smluvního vztahu s Uživatelem. Všechna práva a výhody vyplývající z Kupónu je Uživatel oprávněn uplatnit pouze vůči inzerentovi. Tato práva a povinnosti se řídí příslušnými obchodními podmínkami daného Inzerenta.

III. Kupóny

1. Kupóny vygenerované na Portále může Uživatel použít na příslušném webovém sídle Inzerenta za účelem nákupu nebo využití akce uvedené na Kupónu, případně je může vytisknout a využít v kamenném obchodě Inzerenta. Podmínky využití Kupónu budou na něm uvedené.

2. Kupóny mohou zahrnovat slevy, akce, speciální nabídky, výprodeje a jiné výhody za účelem podpory prodeje zboží nebo služeb Inzerentů.

3. Portál ani Poskytovatel přímo neposkytuje výrobky a / nebo služby uvedené v kupónech. Za obsah Kupónů odpovídá Inzerent.

4. Informace uvedené na Kupónech se mohou lišit od skutečné nabídky Inzerentů. Provozovatel neodpovídá za obsah ani pravdivost Kupónů, vůči Provozovateli nevznikají Uživateli žádné nároky. Provozovatel poskytuje informace o probíhajících akcích a slevách prostřednictvím Kupónů, avšak za jejich obsah odpovídají Inzerenti.

IV. Odpovědnost Provozovatele

1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout, omezit, pozastavit nebo přerušit platnost Kupónu včetně příslušných kódů jakož i částečně nebo zcela omezit přístup na Portál, a to i bez předchozího upozornění.

2. Provozovatel negarantuje přístupnost Portálu ani Kupónů ve všech lokalitách a oblastech, ani časovou platnost a dostupnost služeb Portálu, který může zaznamenat výpadky.

3. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP Provozovatel nebude za žádných okolností nést odpovědnost za jakékoliv speciální, nepřímé, následné nebo náhodné škody nebo ušlý obrat, ušlé zisky, ušlé příležitosti nebo ušlé příjmy Uživatele, nebo jiné obdobné nepřímé škody, které vznikly Uživateli a vyplývají z / nebo vznikly v souvislosti s použitím Portálu nebo využití Kupónů, pokud takováto škoda nebyla způsobena úmyslným jednáním Provozovatele.

V. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že služby Portálu bude využívat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito VOP. Především se zavazuje, že nebude Kupóny nijak zneužívat, zejména je nebude dále úplatně distribuovat, pozměňovat, ani s nimi jakýmkoli způsobem dále obchodovat s výjimkou případů, které dovoluje Inzerent, Provozovatel, Portál nebo vyplývá ze samotného Kupónu.

2. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno automatizované získávání Kupónů nebo jiného obsahu Portálu nebo vytváření kopií a jiných rozmnoženin, shromažďování, zpracování, zařazování do databází jakéhokoliv druhu.

3. Uživatel se zavazuje, že se zdrží jakéhokoliv zneužití Portálu a Kupóny bude využívat pouze v souladu s jejich deklarovaným účelem.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01. 01. 2019.

2. Veškeré práva a povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo poskytované na základě registrace na Portálu, ani jejich část není Uživatel oprávněn postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto VOP.

Praha, únor 2. 2018.

 

Newsletter